Cargando
Sony
23 %
Sony
35 %
Sony
11 %
Capcom
30 %
Ubisoft
58 %
Bethesda
43 %
Nintendo
23 %
EA Sports
52 %
2K Games
64 %
Ubisoft
32 %
Sony
31 %
Sega
32 %
Sony
9 %
Sony
19 %